KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

SIA AJINOMOTO POLAND, kura juridiskā adrese ir Varšava ul. Klimczaka 1, 02-797 (“Sabiedrība”) šo dokumentu izveidoja un pieņēma, lai:

  1. sniegtu informāciju par Sabiedrības lietotāju privātuma aizsardzības politiku, kuri izmanto tīmekļa vietni www.oyakata.com.pl (“Tīmekļa vietne”),
  2. sniegtu tīmekļa vietnes lietotājiem informāciju par sīkdatņu izmantošanu.

 

Personas dati

Konfidencialitāte

SIA AJINOMOTO POLAND nodrošina privātuma aizsardzību vismaz saskaņā ar standartiem, kas noteikti piemērojamajos datu aizsardzības tiesību aktos, ieskaitot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Direktīvas 95/46/EK (“VDAR”) atcelšanu, 2002. gada 18. jūlija Likumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu un 2014. gada 17. jūlija Telekomunikāciju likumu.

SIA AJINOMOTO POLAND piemēro piesardzības principus, saistītus ar privātuma ievērošanu ņemot vērā personas datu aizsardzību saistībā ar tīmekļa vietnes darbību, tostarp nodrošina šādu datu drošību, piemērojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskos pasākumus. Jo īpaši aizsargā datus pret nesankcionētu pieejamību, kā arī pret to apstrādi, pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus. SIA AJINOMOTO POLAND pastāvīgi kontrolē datu apstrādes procesu un pēc iespējas ierobežo piekļuvi datiem, piešķirot attiecīgas atļaujas tikai tad, ja tas ir nepieciešams pienācīgai pakalpojumu sniegšanai.

Personas dati

SIA AJINOMOTO POLAND mantos personas datus tikai kontakta nolūkos un tos neizmantos citos nolūkos.

SIA AJINOMOTO POLAND uztic personas datu apstrādi pakalpojumu sniedzējiem, kuri pārvalda datu sistēmas, kuras izmanto datu apstrādei to vārdā un priekš viņiem, tikai tiktāl, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

SIA AJINOMOTO POLAND ir personas datu administrators, kuri savākti ar tīmekļa vietnes starpniecību, saskaņā ar noteikumiem par personas datu aizsardzību.

Datu subjekta tiesības

SIA AJINOMOTO POLAND nodrošina tīmekļa vietņu lietotājiem savu tiesību īstenošanu saskaņā ar noteikumiem par personas datu aizsardzību, jo īpaši tiesības piekļūt saviem datiem un labot to saturu. Īstenojot savas tiesības kontrolēt personas datu apstrādi, tīmekļa vietnes lietotājiem ir tiesības piekļūt personas datiem, labot, dzēst vai ierobežot viņu datu apstrādi, tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā, pamatojoties uz viņa konkrēto situāciju, iebilst pret personas datu apstrādi, kuri uz viņu attiecas, pamatojoties uz VDAR 6 panta 1 paragrāfa e) vai f) punktu, tostarp profilēšanu saskaņā ar šiem tiesību aktiem. Šādā gadījumā SIA AJINOMOTO POLAND vairs nedrīkst apstrādāt šos personas datus, ja vien tas uzrādīs, ka pastāv likumīgi pamatoti apstrādes iemesli, kas ir pretrunā ar subjekta interesēm, tiesībām un brīvību vai prasību izveidošanai, izmeklēšanai vai aizstāvēšanai.

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret viņu apstrādi tādam mārketingam, tostarp profilēšanas nolūkā, ciktāl apstrāde ir saistīta ar šādu tiešo mārketingu.

Ja datu subjekts , uz kuru attiecas dati, iebilst pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, personas datus vairs nedrīkst apstrādāt šādiem nolūkiem.

Ciktāl to nosaka tiesību akti, personas datus var darīt pieejamus subjektiem, kam ir tiesības pieprasīt pieprasījumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un iestādēm, kas ir aicinātas kontrolēt atbilstību tiesību aktiem.

Cookies faili

Statistikas nolūkos kā arī lai nodrošinātu pakalpojumu visaugstāko kvalitāti, SIA AJINOMOTO POLAND izmanto informāciju ierakstītu gala Lietotāja ierīces Serverī, kura pēc tam tiek lasīta katru reizi savienojoties ar pārlūkprogrammu (t.s. „cookies” faili).

Sīkdatnes (“sīkdatnes”) ir datordati, jo īpaši teksta datnes, kuras tiek glabātas tīmekļa vietnes lietotāja gala ierīcē un ir paredzētas tīmekļa vietņu izmantošanai. Sīkdatnes parasti satur tās tīmekļa vietnes nosaukumu, no kuras tās ir izveidotas, to glabāšanas ilgumu gala ierīcē un unikālu numuru.

SIA AJINOMOTO POLAND, kura juridiskā adrese ir Varšava ul. Klimczaka 1, 02-797 ir tīmekļa vietnes lietošanas laikā sniegtā informācija sīkdatņu veidā lietotāja gala ierīcē.

Informācijas vākšana un izmantošana ir ierobežota līdz minimumam, kurš nepieciešams, lai sniegtu tiem pakalpojumus vēlamajā līmenī saskaņā saskaņa ar Likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu 18 pantu. It īpaši personas datu vākšanas procesā tiek izdalīta tā, kuru sniegšana faktiski ir nepieciešama pakalpojuma sniegšanai ar elektroniskiem līdzekļiem. Citu personas datu (t. i. datu, kuri nav nepieciešami pakalpojuma sniegšanai elektroniski) sniegšana nav obligāta, uz tām ir datu subjekta tiesības.

Instalētie “sīkfaili” neizraisa izmaiņas gala ierīces konfigurācijā.

Cokies failu un to veidu izveidošanas mērķi

SIA AJINOMOTO POLAND ievieto sīkdatnes lietotāja gala ierīcēs SIA AJINOMOTO POLAND tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu izmantošanas laikā, ar nolūku:

  1. pielāgot tīmekļa vietni lietotāja vēlmēm un optimizēt šo pakalpojumu izmantošanu; jo īpaši šie faili do iespēju atpazīt lietotāja ierīci un atbilstoši parādīt saturu, kura pielāgota viņa individuālajām vajadzībām. Pateicoties šai tehnoloģijai būs iespējams lietotājam parādīt reklāmu, kura pielāgota viņam kā arī no pieejamajiem piedāvājumiem izvēlēties galvenokārt tādus, kuri vislabāk atbilst lietotāja vajadzībām,
  2. izveidot statistiku, kura palīdz saprast, kādā viedā lietotāji izmanto tīmekļa vietni, kas dod iespēju uzlabot tās struktūru un saturu,
  3. izveidot tīmekļa vietnes apmeklēšanas statistiku,
  4. tīmekļa vietnes datplūsmas uzraudzība, t. i., datu analīze, tostarp cookies Google Analytics (tie ir sīkfaili, ko Google izmanto, lai analizētu, kā lietotājs izmanto Servisu, lai izveidotu statistiku un pārskatus par tīmekļa vietnes darbību). Google neizmanto apkopotos datus, lai identificētu Lietotāju vai neapvieno šo informāciju, lai iespējotu identifikāciju. Detalizētu informāciju par datu vākšanas apjomu un noteikumiem saistībā ar šo pakalpojumu var atrast šeit: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Tīmekļa vietne izmanto divus galvenos sīkfailu veidus: “sesijas sīkdatnes” un “pastāvīgās sīkdatnes”. Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek glabāti Lietotāja gala ierīcē, līdz jūs atsakāties, atstājat vietni vai atspējojat programmatūru (tīmekļa pārlūkprogrammu). “Pastāvīgās” sīkdatnes tiek glabātas Lietotāja gala ierīcē tik ilgi, kā norādīts sīkdatņu parametros, vai līdz brīdim, kad Lietotājs tos izdzēsis.

Cookies failu pārvaldība

Tīmekļa vietnes lietotāji var mainīt sīkdatņu iestatījumus jebkurā laikā. Šie iestatījumi var tikt mainīti, jo īpaši tā, lai bloķētu automātisku sīkdatņu apstrādi interneta pārlūkprogrammas iestatījumos vai informēt par to katru iekļaušanu Servisa Lietotāja Ierīcē. Detalizēta informācija par sīkdatņu apstrādes iespējām un metodēm ir pieejama programmatūras (tīmekļa pārlūkprogrammas) iestatījumos.

Lietotājs izmanto pārlūkprogrammu, kuras iestatījumi ļauj saglabāt „cookies” ierīcē, piekrīt iepriekš minēto failu glabāšanai šajā ierīcē.