Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK OG COOKIE-POLITIK

Nærværende dokument blev udarbejdet og godkendt af AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. med hjemsted i Warszawa på adressen Klimczaka 1, 02-797 (”Selskabet”) med henblik på:

at præsentere oplysninger vedrørende de af Selskabet anvendte principper for beskyttelse af privatlivet af brugere af hjemmesiden www.oyakata.com.pl (”Hjemmesiden”); at informere Hjemmesidens brugere om brug af cookie-filer.

Personlige oplysninger

Privatliv

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. garanterer beskyttelse af privatlivet mindst på et niveau, der svarer til standarder omhandlet i den gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, herunder: Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (”GDPR”), lov af 18. juli 2002 om levering af ydelser ad elektronisk vej samt lov af 17. juli 2014 – telekommunikationsloven.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. overholder forsigtighedsregler i forbindelse med beskyttelse af privatlivet i forbindelse med administration af Hjemmesiden, beskyttelse af personlige oplysninger, herunder tager vare på de pågældende oplysningers sikkerhed ved at anvende passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, især beskytter de pågældende oplysninger for at forhindre uautoriseret adgang hertil og behandling i strid med den gældende lovgivning. AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. fører konstant tilsyn med behandling af oplysningerne og indskrænker adgang hertil i videst muligt omfang, ved at meddele relevante tilladelser kun, når det er fornødent for en korrekt levering af ydelser.

Personlige oplysninger

Personlige oplysninger bruges af AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. udelukkende i kontaktøjemed og de vil ikke blive brugt til andre formål.
AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. lader personlige oplysninger behandle af leverandører af ydelser, der administrerer over IT-systemer, der bruges til behandling af oplysningerne for selskabet og på vegne af selskabet, udelukkende i det omfang, der er i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. er dataansvarlig for personlige oplysninger indsamlet via Hjemmesiden, i henhold til lovgivning vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger.

Rettigheder af personer, som personlige oplysninger vedrører

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. garanterer Hjemmesidens brugere muligheden for at udøve deres rettigheder ifølge lovgivning vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, herunder adgang til oplysningerne om dem og muligheden for rettelse heraf. Som led i udøvelse af retten til kontrol over behandling af personlige oplysninger har Hjemmesidens brugere især ret til at få adgang til personlige oplysninger, til rettelse, sletning eller indskrænkning af behandling heraf, til at gøre en indsigelse mod behandling heraf, til at overføre oplysningerne samt ret til at indgive klage til tilsynsorganet.

Personen, som oplysningerne vedrører, kan til enhver tid gøre indsigelse – af årsager, der måtte være forbundet med vedkommendes særlige situation – mod behandling af oplysninger, der vedrører den pågældende person i henhold til art. 6 stk. 1 lit. e) el. f) i GDPR, herunder profilering i henhold til de pågældende bestemmelser. I så fald må AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. ikke længere behandle de pågældende oplysninger, medmindre selskabet godtgør, at der foreligger et gyldigt, retsligt begrundet grundlag for behandling heraf, der har forrang i forhold til interesser, rettigheder og frihed af den person, som oplysningerne vedrører, eller grundlag for fastsættelse, inddrivelse eller beskyttelse af krav.

Skal personlige oplysninger blive behandlet til brug ved direkte markedsføring kan personen, som oplysningerne vedrører, til enhver tid gøre en indsigelse mod behandling af vedkommendes personlige oplysninger til brug ved sådan en markedsføring, herunder profilering, i det omfang behandlingen er forbundet med den slags direkte markedsføring.
Gør personen, som oplysningerne vedrører, indsigelse mod behandling heraf til brug ved direkte markedsføring, må oplysningerne ikke længere behandles i sådanne øjemed.
I det omfang, der er fastlagt ved den gældende lovgivning, kan personlige oplysninger videregives til enheder, der er berettiget til at kræve videregivelse heraf i henhold til den gældende lovgivning og organer, der har til formål at føre tilsyn med overholdelse af den gældende lovgivning.

Cookie-filer

I statistiske øjemed og med henblik på at garantere højest mulig kvalitet af sine ydelser bruger AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. oplysninger, som serveren gemmer på Brugerens slutudstyr, og som efterfølgende aflæses hver gang der etableres en forbindelse mellem internetbrowseren og internettet (såkaldte ”cookie-filer”).

Cookie-filer (”cookies”) udgør IT-data, især tekstfiler, der opbevares på Brugerens slutudstyr og er beregnet til brug af hjemmesider. Normalt indeholder cookies navn på den hjemmeside, hvorfra de stammer, angivelse af den periode, hvor de skal opbevares på slutudstyret og et unikt nummer.

Oplysninger i form af cookie-filer placeres på Brugerens slutudstyr under brug af Hjemmesiden af AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. med hjemsted i Warszawa på adressen ul. Klimczaka 1, 02-797.

Indsamling og brug af oplysninger er indskrænket til det absolut nødvendige minimum, der er påkrævet til levering af ydelser på det ønskede niveau, i henhold til art. 18 i lov om levering af ydelser ad elektronisk vej. Især i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger fremhæves der, angivelse af hvilke oplysninger rent faktisk er fornøden med henblik på levering af ydelser ad elektronisk vej. Angivelse af personlige oplysninger (i.e. data, der ikke er fornødne for levering af ydelser ad elektronisk vej), er ikke obligatorisk, og det er op til personen, som oplysningerne vedrører, om vedkommende ønsker at angive de pågældende oplysninger eller ej.

De installerede ”cookies” medfører ikke ændringer for så vidt gælder opsætning af slutudstyret.

Formål med placering af cookie-filer og typer heraf

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. placerer cookie-filer på Brugerens slutudstyr under brug af hjemmesider og mobile apps tilhørende AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. med henblik på:
tilpasning af Hjemmesiden til brugerens præferencer og optimering af brugen af hjemmesiderne; sådanne filer giver især mulighed for at genkende brugerens enhed og vise indholdet korrekt, på en måde tilpasset brugerens individuelle behov. Takket være denne teknologi vil det være muligt at vise reklamer tilpasset brugeren og ud af alle de tilgængelige tilbud primært vise sådanne, der passer bedst til brugerens behov,

udarbejdelse af statistikker, der hjælper med at forstå, hvordan brugere anvender Hjemmesiden, hvilket giver mulighed for optimering af strukturen og indholdet heraf,
udarbejdelse af statistikker vedrørende Hjemmesidens seertal,

overvågning af trafikken på Hjemmesiden, dvs. analyse af data, herunder Google Analytics cookies (dvs. filer, der bruges af selskabet Google med henblik på en analyse af den måde, hvorpå Brugeren bruger Hjemmesiden, til udarbejdelse af statistikker og rapporter vedrørende Hjemmesidens funktion). Google bruger ikke de indsamlede oplysninger med henblik på at identificere Brugeren og kæder dem ikke sammen for at muliggøre identifikation. Nærmere oplysninger vedrørende omfang af og principper for indsamling af oplysninger i forbindelse med denne ydelse kan findes på adressen: https://www.google.com/intl/pl/policies.

På Hjemmesiden anvendes der følgende, to typer cookie-filer: ”sessionscookies” (session cookies) og ”permanente cookies” (persistent cookies). ”Sessionscookies” udgør midlertidige filer, der opbevares på Brugerens slutudstyr indtil Brugeren logger af, forlader hjemmesiden eller slukker for softwaren (internetbrowseren). “Permanente” cookies opbevares på Brugerens slutudstyr i en tid angivet i cookie-parametrene eller indtil de bliver slettet af Brugeren.

Om at administrere cookies

Hjemmesidens brugere kan til enhver tid ændre indstillinger af cookie-filer. Indstillingerne kan i særdeleshed ændres således, at den automatiske håndtering af cookie filer i Internet browseren blokeres el. således, at du får besked hver gang, cookie filer placeres på din enhed. Nærmere oplysninger om muligheden for og måder at håndtere cookie-filer på kan findes i softwarens (internet browserens) indstillinger.

Anvender Brugeren en internetbrowser, hvis indstillinger tillader gemning af cookies på enheden, er det ensbetydende med samtykke til at gemme ovenstående filer på den pågældende enhed.

Yderligere oplysninger om cookies kan bl.a. findes på adressen http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ http://jakwylaczyccookie.pl/, http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.