PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Šį dokumentą parengė ir priėmė bendrovė AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. kurios buveinė yra Lenkijoje, adresu: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa (toliau – Bendrovė), siekdama:

  1. pateikti informaciją apie Bendrovės taikomus interneto svetainės www.oyakata.com.pl (toliau – Svetainė),
  2. informuoti Svetainės naudotojus apie slapukų failų naudojimą.

 

Asmens duomenys

Privatumas

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. užtikrina ne mažesnio lygio privatumo apsaugą nei atitinkanti standartus, apibrėžtus galiojančiuose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – GDPR), 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymą bei 2014 m. liepos 17 d. Telekomunikacijų įstatymą.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. taiko atsargumo principus, susijusius su privatumo apsauga, susijusia su internetinės Svetainės valdymu ir asmens duomenų apsauga, t. y., be viso kito, rūpinasi šių duomenų saugumu, naudodama atitinkamas technines ir organizacines priemones. T. y., visų pirma, ji saugo duomenis nuo atskleidimo neįgaliotiems asmenims, taip pat nuo jų tvarkymo pažeidžiant galiojančius teisės aktus. AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. nepertraukiamai kontroliuoja duomenų tvarkymo procesą ir kiek įmanoma labiau riboja prieigą prie duomenų, suteikdama atitinkamus įgaliojimus tik tada, kai tai yra būtina paslaugoms tinkamai suteikti.

Asmens duomenys

Asmens duomenis AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. naudoja tik susisiekimo tikslais ir nenaudos jų kitiems tikslams.

Bendrovė AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. asmens duomenų tvarkymą patiki paslaugų teikėjams, kurie valdo kompiuterines sistemas, naudojamas duomenims tvarkyti jos vardu ir jos naudai, taip pat tik tokia apimtimi, kiek tai leidžia teisės aktai.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. yra asmens duomenų, surinktų interneto Svetainėje, valdytojas, kaip tai apibrėžia asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

Duomenų subjektų teisės

AJINOMOTO POLAND SP. Z OO užtikrina Svetainės naudotojams galimybę įgyvendinti jų teises, kylančias iš asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, t. y., be viso kito, teisę susipažinti su savo duomenimis ir juos taisyti. Įgyvendindami savo teisę kontroliuoti asmens duomenų tvarkymą, Svetainės vartotojai turi teisę, be viso kito, susipažinti su asmens duomenimis, juos taisyti, pašalinti arba apriboti jų tvarkymą, teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, teisę perkelti duomenis, teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. 

Duomenų subjektas turi teisę, remdamasis BDAR 6 str. 6 d. 1 pkt. e) arba f) ppkt., bet kada pareikšti nesutinkantis – dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia situacija – kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat kad jie būtų profiliuojami šių teisės aktų pagrindu. Tokiu atveju AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. toliau negali tvarkyti tokių asmens duomenų, nebent įrodytų, jog egzistuoja svarbūs teisiškai pagrįsti pagrindai juos tvarkyti, turintys viršenybę virš duomenų subjekto interesų, teisių ir laisvių, arba pagrindai nustatyti, ištirti ar apginti reikalavimus.

Jei asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kada pareikšti nesutinkantis, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros, įskaitant profiliavimą, tikslais tokia apimtimi, kiek tvarkymas yra susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą dėl tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys toliau negali būti tvarkomi tokiais tikslais.

Teisės aktų nustatyta apimtimi asmens duomenys gali būti atskleidžiami subjektams, kuriems galiojantys teisės aktai suteikia teisę to reikalauti, taip pat institucijoms, paskirtoms kontroliuoti, kaip yra laikomasi teisės aktų.

Slapukai

Statistikos tikslais, taip pat siekdama užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, bendrovė AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. naudoja Naudotojo galiniame įrenginyje serverio įrašomą informaciją, kuri vėliau yra nuskaitoma kiekvieną kartą prisijungus interneto naršyklei (vadin. „slapukų“ failus).

Slapukų failai (toliau – slapukai) yra kompiuteriniai duomenys, visų pirma, tekstiniai failai, kurie yra saugomi Svetainės Naudotojo galiniame įrenginyje ir yra skirti naudotis interneto svetainėmis. Slapukuose paprastai yra svetainės, iš kurios jie yra gauti, pavadinimas, jų saugojimo galiniame įrenginyje laikas bei unikalus numeris.

Subjektas, naudojimosi interneto Svetaine metu talpinantis slapukų pavidalo informaciją naudotojo galiniame įrenginyje, yra bendrovė AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. kurios buveinė yra Lenkijoje, adresu: ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

Informacijos rinkimas ir naudojimas yra apribotas iki būtinojo minimumo, kuris reikalingas norint suteikti pageidaujamo lygio paslaugas, kaip numatyta Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 18 str. T. y., visų pirma, asmens duomenų rinkimo procese yra išskiriami tie iš jų, kurių pateikimas iš tikrųjų yra būtinas paslaugai teikti elektroniniu būdu. Kitų asmens duomenų (t. y., duomenų, kurie nėra būtini paslaugai teikti elektroniniu būdu) teikti neprivaloma; tai gali būti daroma duomenų subjekto nuožiūra.

Įdiegti slapukai nekeičia galinio įrenginio konfigūracijos.

Slapukų kūrimo tikslai ir jų tipai

Bendrovė AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. slapukų failus įdiegia galiniuose Naudotojo įrenginiuose, jam besinaudojant AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. interneto svetainėmis ir mobiliosiomis programėlėmis, tikslu:

  1. pritaikyti interneto Svetainę pagal naudotojo preferencijas bei optimizuoti naudojimąsi šiomis paslaugomis
  2. kurti statistiką, padedančią suprasti, kaip naudotojai naudojasi Svetaine, kas leidžia tobulinti jos struktūrą ir turinį,
  3. kurti Svetainės lankomumo statistiką,
  4. stebėti srautą interneto Svetainėje, t. y., analizuoti duomenis, įskaitant Google Analytics slapukų (tai failai, kuriuos bendrovė Google vartoja Naudotojo naudojimuisi Svetaine analizuoti bei statistikai ir ataskaitoms apie Svetainės veikimą kurti) naudojimą. Google nenaudoja surinktų duomenų Naudotojui identifikuoti ir nesieja tokių duomenų tarpusavyje identifikavimo tikslais. Išsamią informaciją apie su šia paslauga susijusio duomenų rinkimo apimtį ir principus galima rasti adresu: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Svetainės veikloje yra naudojami du pagrindiniai slapukų tipai: seanso slapukai (session cookies) ir nuolatiniai slapukai (persistent cookies). Seanso slapukai yra laikini failai, kurie saugomi Naudotojo galiniame įrenginyje tol, kol jis neatsijungia nuo paskyros, nepalieka svetainės arba neišjungia programinės įrangos (interneto naršyklės). Nuolatiniai slapukai saugomi Naudotojo galiniame įrenginyje slapukų failų parametruose nurodytą laiką arba tol, kol Naudotojas jų neištrina.

Slapukų valdymas

Svetainės naudotojai gali bet kada pakeisti su slapukais susijusius nustatymus. Šie nustatymai gali būti keičiami, be viso kito, taip, kad būtų užblokuotas automatinis slapukų tvarkymas interneto naršyklės nustatymuose arba būtų informuojama apie kiekvieną jų patalpinimą Svetainės naudotojo įrenginyje. Išsamią informaciją apie slapukų tvarkymo galimybes ir būdus galima rasti programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose.

Naudotojo naudojimasis naršykle, kurios nustatymai leidžia įrenginyje išsaugoti slapukus, yra laikomas sutikimu įrašyti minėtus failus atitinkamame įrenginyje.

Daugiau informacijos apie slapukus galima rasti, be viso kito, adresu: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/, http://jakwylaczyccookie.pl/, http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.