PRIVAATSUSPOLIITIKA JA KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA

ISIKUANDMETE PUUTUMATUS JA KÜPSISTE KASUTAMISE POLIITIKA

Käesolev dokument koostati ja võeti vastu osaühingu AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. poolt, asukohaga Varssavis, ul. Klimczaka 1, 02-797 („Osaühing”) järgmistel eesmärkidel:

  1. teabe edastamiseks Osaühingu poolt kasutatava privaatsuspoliitika kohta, mis puudutab veebilehe www.oyakata.com.pl („Veebileht”) kasutajaid,
  2. veebilehe kasutajate informeerimiseks küpsiste failide kasutamise kohta.

 

Isikuandmed

Privaatsus

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. tagab privaatsuse kaitse tasemel, mis vastab vähemalt kehtivate isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide sätetes sisalduvatele standarditele, sh kooskõlas: Euroopa Liidu parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016.a. määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta – isikuandmete kaitse üldmäärus („GDPR”), 18. juuli 2002.a. Poola Vabariigi seadusele elektroonilisel teel osutatavate teenuste kohta ning 17. juuli 2014.a. telekommunikatsiooniseadusele.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. kohaldab ohutuspõhimõtteid, mis on seotud privaatsuse kaitesga seoses Veebilehe haldamise ja isikuandmete kaitsmisega,kandes sh hoolt nende andmete kaitse eest vastavate tehniliste ja haldusmeetmete abil. Eelkõige kaitseb ta andmeid kõrvalistele isikutele kättesaadavuse eest, sh ka nende töötlemise eest vastuolus kehtiva seadusandlusega. AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. teostab pidevat järelevalvet andmete töötlemisprotsessi üle ja piirab juurdepääsu isikuandmetele võimalikult rangelt, andes vastavaid volitusi vaid juhul, kui see on hädavajalik teenuste nõuetekohaseks osutamiseks.

Isikuandmed

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. kasutab isikuandmeid üksnes kontakteerumise eesmärgil ega kasuta neid ühelgi muul otstarbel.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. usaldab isikuandmete töötlemise teenuste tarnijatele, kes haldavad andmete töötlemiseks vajalikku tarkvara osaühingu nimel ja tema huvides üksnes seaduse poolt lubatud piires.

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. on Veebilehe vahendusel kogutud isikuandmete vastutav töötleja isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide mõistes.

Andmesubjektide õigused

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. tagab kõikidele Veebisaidi kasutustele isikuandmete kaitse õigusest tulenevate õiguste kasutamise, eelkõige õiguse juurdepääsuks oma isikuandmetele ja nende parandamiseks. Veebilehe kasutajatel, kes kasutavad oma õigusi isikuandmete töötlemise kontrollimiseks, on eelkõige õigus juurdepääsuks oma isikuandmetele, nende parandamiseks, kõrvaldamiseks, andmete töötlemise piiramiseks, õigus avalduse esitamiseks nende töötlemise lõpetamiseks, andmete ülekandmise õigus ning õigus kaebuse esitamiseks järelevalveametile. 

Andmesubjektil on igal ajal õigus avalduse esitamiseks tema isikuandmete töötlemise lõpetamiseks – tema erilise olukorraga seotud põhjustel – mis põhineb GDPR art. 6 lg 1 (e või f), sh profileerimiseks nende sätete alusel. Sellisel juhul ei tohi AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. tema isikuandmeid enam töödelda, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et töötlemine toimub mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Juhul, kui isikuandmeid töödeldakse vahetu turunduse otstarbel, on isikul, keda need andmed puudutavad, õigus igal ajal avalduse esitamiseks tema isikuandmete kasutamise lõpetamiseks turunduse, sh profileerimise eesmärgil, kui töötlemine on seotud vahetu turundusega.

Kui andmesubjekt esitab avalduse oma isikuandmete töötlemise lõpetamiseks vahetu turunduse eesmärgil, ei tohi tema andmeid enam sellel eesmärgil töödelda.

Seadusega ettenähtud piires võidakse isikuandmetele anda juurdepääs subjektidele, kellel on õigus nende nõudmiseks kehtivate õigusaktide alusel ja õiguskaitseasutustele.

Küpsiste failid

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. kasutab statistika eesmärkidel ja teenuste parima kvaliteedi tagamiseks teavet, mis salvestatakse serveri poolt Kasuta lõppseadmele, mida seejärel kasutatakse pärast igakordset ühendamist veebibrauseri vahendusel (nn „küpsised”).

Cookies failid („küpsised”) kujutavad endast arvutiandmeid, eelkõige tekstifaile, mis salvestatakse Portaali Kasutaja lõppseadmele ja mis on mõeldud veebilehtede kasutamiseks. Küpsised sisaldavad tavaliselt veebilehe nime, kust nad pärinevad, lõppseadmel säilitamise perioodi ja unikaalse numbri.

Subjektiks, kes salvestab teavet küpsiste failidena kasutaja lõppseadmele, on AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. asukohaga Varssavis, ul. Klimczaka 1, 02-797.

Teabe kogumine ja kasutamine on piiratud hädavajaliku miinimumini, mis on nõutud teenuste osutamiseks kasutaja huvides nõutaval tasemel, kooskõlas Seadusega teenuste esitamise kohta elektroonilisel teel, art. 18. Isikuandmete kogumise protsessis on eristatud nende seas eelkõige need, mille andmine on hädavajalik teenuste osutamiseks elektroonisel teel. Muude isikuandmete esitamine (st andmete esitamine, mis ei ole hädavajalikud teenuste osutamiseks elektroonilisel teel) ei ole kohustuslik, vaid sõltub isiku valikuks, keda need andmed puudutavad.

Installitud „küpsiste” failid ei põhjusta muudatusi lõppseadme seadistustes.

Küpsiste moodustamise eesmärgid ja nende liigid

AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. salvestab küpsiste failid kasutajate lõppseadmetele AJINOMOTO POLAND SP. Z O.O. veebiportaalide ja mobiilirakenduse kasutamisel käigus järgmistel eesmärkidel:

  1. veebilehe kohandamiseks kasutaja eelistustele ja teenuste kasutamise optimeerimiseks; eelkõige võimaldavad küpsised ära tunda kasutaja seadet ja kuvada vastavalt sellele sisu, mis on kohandatud tema individuaalsetele vajadustele. Tänu sellele tehnoloogiale on võimalik kasutajale reklaami ja saadaval olevate pakkumiste seast nende esitamine, mis on kohandatud tema vajadustega,
    2. statistilistel eesmärkidel, et aru saada, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad, mis omakorda võimaldab selle struktuuri ja sisu parandamist,
    3. veebilehe külastuste statistika kogumiseks,
    4. veebilehe külastuste seireks, st andmete analüüsimiseks, sh Google Analytics küpsised (need on failid, mida kasutatakse Google firma poolt portaali kasutamisviisi analüüsimiseks, statistika ja aruannete koostamiseks veebilehe funktsioneerimise kohta). Google ei kasuta kogutud andmeid Kasutaja identifitseerimiseks ega ühenda saadud teavet identifitseerimise võimaldamiseks. Üksikasjalik teave andmete kogumise raamide ja põhimõtete kohta on saadaval lingil: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Veebilehe raamides kasutatakse kahte põhilist küpsiste liiki: „seansiküpsiseid” (session cookies) ja „püsiküpsiseid” (persistent cookies). Seansiküpsised on ajutised failid, mida säilitatakse Kasutaja lõppseadmel kuni välja logimiseni, veebilehelt lahkumiseni või tarkvara (veebilehitseja) sulgemiseni. Püsiküpsiseid säilitatakse Kasutaja lõppseadmel küpsiste parameetrites kindlaks määratud aja jooksul või kuni nende kõrvaldamiseni Kasutaja poolt.

Küpsiste haldamine

Veebilehe kasutajad võivad igal ajal muuta küpsiste faile puudutavaid seadistusi. Neid seadeid võib muuta nii, et blokeerida automaatne küpsiste kasutamine veebibrauseri poolt või nii, et saada teavitus igakordse küpsiste salvestamise kohta Veebilehe Kasutaja seadmele. Üksikasjalik teave küpsiste haldamise võimaluste ja viiside kohta on saadaval tarkvara (veebilehitseja) seadistuses.

Veebilehitseja kasutamine, mille seadistused võimaldavad küpsiste failide salvestamist seadmele, Kasutaja poolt, tähendab ühtlasi nõusolekut nende salvestamiseks seadmele.

Edasine teave küpsiste kohta on saadaval mh aadressil 

http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/, http://jakwylaczyccookie.pl/, http://ciasteczka.zjekoza.pl/howto.html.