INFORMACINĖ PASTABA

Remdamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas („BDAR“ arba „Reglamentas“) 13 straipsnio 1 dalimi, informuoju, kad:

  • Kontaktinėje formoje pateiktų Jūsų asmens duomenų valdytojas yra AJINOMOTO Poland Sp. z o.o., įsikūrusi Varšuvoje, įrašyta į Varšuvos rajono teismo tvarkomą Nacionalinio teismų registro Įmonių registrą,  Nacionalinio teismų registro XIII-asis Komercinis skyrius, registracijos Nr. (KRS) 0000009630, įmonės kodas (REGON): 016114501, MM kodas (NIP): 5213039810 (“Bendrovė“), Tel: +48 22 460 00 70
  • Klausimais, susijusiais su AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. tvarkomais asmens duomenimis, galite kreiptis el. pašto adresu odo@ajinomoto.com.pl.
  • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant pateikti atsakymą į Jūsų užklausą, atsiųstą naudojantis interneto svetainėje esančia forma, taip pat siekiant išsiųsti komercinę informaciją apie AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. produktus, jei to reikalaujama atsakymui į užklausą pateikti.

Asmens duomenys taip pat gali būti naudojami siekiant teisėtų AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. interesų, tačiau turite teisę prieštarauti tokiam asmens duomenų tvarkymui.

  • Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo duomenų, juos pataisyti (patikslinti, papildyti), ištrinti, apriboti jų tvarkymą, teisę perkelti duomenis, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarant įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui remiantis ankščiau duotu sutikimu.
  • Su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais prašome kreiptis el. pašto adresu ado@ajinomoto.com.pl.
  • Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t.y. Asmens duomenų apsaugos tarybos pirmininkui, jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia Reglamento nuostatas.
  • Jūsų asmens duomenys bus saugomi per laikotarpį, reikalingą atsakymui į užklausą parengti, ilgiau tik jei tokia pareiga numatyta teisės aktuose.
  • Jūsų asmens duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.