TEAVITAV KLAUSEL

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta – isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi „RODO” või „Määrus”) art 13 lg  1 teatan, et:

  • Teie kontaktvormil esitatud isikuandmete vastutav töötleja on osaühing AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. asukohaga Varssavis, kantud Varssavi Poola riikliku kohturegistri ettevõtjate registrisse, mille pidajaks on Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Varssavi linna Rajoonikohtu XIII kohturegistri majandusosakond) numbriga KRS 0000009630, REGON: 016114501, NIP (maksukohustuslase nr): 5213039810 (edaspidi „Ettevõte”), tel nr: +48 22 460 00 70.
  • AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. poolt töödeldavate isikuandmetega seotud küsimustes võite võtta ühendust e-posti aadressil: odo@ajinomoto.com.pl.
  • Teie isikuandmeid töödeldakse selleks, et koostada vastus Teie poolt veebisaidil oleva vormi abil saadetud päringule, samuti selleks, et saata Teile äriteavet AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. toodete kohta, juhul kui see on vajalik päringule vastamiseks.

Isikuandmeid võidakse kasutada ka juhul, kui see on vajalik AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. õigustatud huvide täitmiseks, eeldusel, et Teil on õigus sellise töötlemise vastu vaielda.

  • Teil on õigus juurdepääsuks oma isikuandmetele, taotleda nende parandamist (muutmist, täiendamist), kustutamist või töötlemise piiramist, samuti on Teil õigus taotleda isikuandmete ülekandmist ning õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks Teie nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.
  • Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes võtke meiega ühendust e-posti aadressil ado@ajinomoto.com.pl.
  • Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, milleks on Poola isikuandmete kaitse ameti juhataja, kui arvate, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub Määruse sätteid.
  • Teie isikuandmeid säilitatakse Teie päringule vastuse koostamiseks vajaliku aja jooksul, kauem ainult siis, kui selline kohustus tuleneb õigusaktide sätetest.
  • Teie isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.