Oplysningspligt

I henhold til art. 13 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF – databeskyttelsesforordningen (“GDPR” el. “Forordningen”) oplyses hermed, at:

Den dataansvarlige for dine personlige oplysninger anført på kontaktformularen er AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. med hjemsted i Warszawa, optaget i virksomhedsregisteret ved Det Centrale Domstolsregister ført af Byretten for Hovedstaden Warszawa, 12. Afdeling for Kommercielle Anliggender af Det Centrale Domstolsregister med KRS-nummer 0000009630, REGON-nr. [polsk SE]: 016114501, NIP-nr. [polsk CVR]: 5213039810 (”Selskabet”), Tlf.: +48 22 460 00 70.

I tilfælde af spørgsmål vedrørende personlige oplysninger behandlet af AJINOMOTO Poland Sp. z o.o. kan henvendelse rettes til e-mailadressen: odo@ajinomoto.com.pl.

Dine personlige oplysninger vil blive behandlet med henblik på besvarelse af din forespørgsel, vha. formularen, der er tilgængelig på hjemmesiden, samt med henblik på fremsendelse af handelsoplysninger om AJINOMOTO Poland Sp. z o.o.’s produkter, såfremt det måtte være nødvendigt for besvarelse af forespørgslen.

Personlige oplysninger kan tillige anvendes, hvis det bliver nødvendigt for varetagelse af AJINOMOTO Poland Sp. z o.o.’s legitime interesser, dog således, at du har ret til at gøre indsigelse mod den slags behandling.

Du kan få adgang til dine personlige oplysninger, du kan kræve, at de blive berigtiget (rettet, suppleret), slettet eller kræve, at behandlingen bliver indskrænket. Derudover har du ret til at kræve overførsel af dine personlige oplysninger, ret til at trække samtykket tilbage til enhver tid uden at dette vil berøre lovligheden af den behandling, der fandt sted før tilbagetrækning af samtykket.

I tilfælde af spørgsmål vedrørende behandling af personlige oplysninger bedes du kontakte os ad elektronisk vej ved at skrive til adressen ado@ajinomoto.com.pl.

Du har ret til at indgive klage til tilsynsorganet, dvs. Formanden for Datatilsynet, såfremt du måtte konstatere, at behandling af dine personlige oplysninger er i strid med forordningens bestemmelser.

Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret i den periode, der vil være fornøden for besvarelse af forespørgslen, og længere kun, hvis sådan en opbevaringspligt måtte følge af den gældende lovgivning.

Dine personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til lande udenfor EØS.